T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı: E-51592363-010.06.01-87788102 Konu: Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sı…

 

 

SGK Genelgesi 2024/2 – Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları ile Bazı İşlemlere Esas Tutarlar

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı: E-51592363-010.06.01-87788102

Konu: Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları ile Bazı İşlemlere Esas Tutarlar

Tarih: 08.01.2024

GENELGE

2024/2

4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine istinaden Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 2024 yılı için uygulanacak olan asgari ücret, 1/1/2024 ila 31/12/2024 tarihleri arası için tespit edilerek 30/12/2023 tarihli ve 32415 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunca alınan karara istinaden, 1/1/2024 ila 31/12/2024 tarihleri arası için bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücret 666,75 (altı yüz altmış altı lira yetmiş beş kuruş) Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.

Buna göre, 1/1/2024 ila 31/12/2024 tarihleri arasında uygulanmak üzere sigortalılar için sigorta primine esas günlük ve aylık kazançların alt ve üst sınırlarında, yurt dışında geçen süreler ile hizmet borçlanmalarında, isteğe bağlı sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının ödeyecekleri primlerde dikkate alınacak tutarlar ile idari para cezalarında, geçici iş göremezlik, cenaze ve emzirme ödeneklerinde dikkate alınacak tutarlar aşağıda gösterilmiştir.

1- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerine esas günlük ve aylık kazançlarının alt ve üst sınırları

1.1- Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalılar için;

a) Özel sektörde:

1/1/2024 ila 31/12/2024 tarihleri arasında sigorta primine esas;

Günlük kazanç alt sınırı : 666,75 TL

Aylık kazanç alt sınırı: 20.002,50 TL

Günlük kazanç üst sınırı: 5.000,63 TL (*)

Aylık kazanç üst sınırı: 150.018,90 TL

b) Kamu sektöründe:

15/12/2023 – 14/1/2024 döneminde sigorta primine esas kazanç alt sınırı;

2023 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için: 447,15 TL x 16 gün = 7.154,40 TL

2024 yılı Ocak ayının ilk yarısı için 666,75 TL x 14 gün = 9.334,50 TL

15/12/2023-14/1/2024 devresi için: 7.154,40 TL+ 9.334,50 TL =16.488,90 TL

15/12/2023 – 14/1/2024 döneminde sigorta primine esas kazanç üst sınırı;

2023 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için: 3.353,63 TL x 16 gün = 53.658,08 TL

2024 yılı Ocak ayının ilk yarısı için : 5.000,63 TL x 14 gün = 70.008,82 TL

15/12/2023 -14/1/2024 devresi için: 53.658,08 TL + 70.008,82 TL= 123.666,90 TL

15/1/2024 ila 14/12/2024 tarihleri arasında sigorta primine esas;

Aylık kazanç alt sınırı : 20.002,50 TL

Aylık kazanç üst sınırı : 150.018,90 TL

1.2- Çırak ve öğrenciler için;

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 25 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; aday çırak, çıraklar, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında okumakta iken staja, tamamlayıcı eğitime veya alan eğitimine tabi tutulan öğrencilerin sigorta primleri, asgari ücretin yüzde ellisi üzerinden hesaplanmaktadır.

Buna göre, bu kapsamda yer alan çırak ve öğrencilerin prime esas kazançları;

a) Aylık prim ve hizmet belgelerini ayın 1’i ila 30’u arasında düzenleyenler için;

1/1/2024 ila 31/12/2024 tarihleri arasında;

Günlük kazanç tutarı : 333,38 TL (*)

Aylık kazanç tutarı : 10.001,40 TL

b) Aylık prim ve hizmet belgelerini ayın 15’i ila takip eden ayın 14’ü arasında düzenleyenler için;

15/12/2023- 14/1/2024 dönemi için;

2023 yılı Aralık ayı günlük kazanç tutarı: 447,15 TL x %50 = 223,58 TL (*)

2024 yılı Ocak ayı günlük kazanç tutarı: 666,75 TL x %50 = 333,38 TL (*)

2023 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için: 223,58 TL x 16 gün = 3.577,28 TL

2024 yılı Ocak ayının ilk yarısı için : 333,38 TL x 14 gün = 4.667,32 TL

15/12/2023-14/1/2024 devresi için : 3.577,28 TL + 4.667,32 TL = 8.244,60 TL

15/1/2024 ila 14/12/2024 tarihleri arasında sigorta primine esas;

Günlük kazanç tutarı : 333,38 TL (*)

Aylık kazanç tutarı : 10.001,40 TL

1.3- Yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler ile bursiyer ve kursiyerler için;

Yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerler ve 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden aylık prime esas kazanç tutarı 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen günlük prime esas kazanç alt sınırının otuz katından fazla olmayanlar ile Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerlerin sigorta primleri, prime esas günlük kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanmaktadır.

Buna göre, bu kapsamda yer alan öğrenci, bursiyer ve kursiyerlerin prime esas kazançları;

a) Aylık prim ve hizmet belgelerini ayın 1’i ila 30’u arasında düzenleyenler için;

1/1/2024 ila 31/12/2024 tarihleri arasında;

Günlük kazanç tutarı : 666,75 TL

Aylık kazanç tutarı : 20.002,50 TL

b) Aylık prim ve hizmet belgelerini ayın 15’i ila takip eden ayın 14’ü arasında düzenleyenler için;

15/12/2023 – 14/1/2024 döneminde sigorta primine esas kazanç alt sınırı;

2023 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için: 447,15 TL x 16 gün = 7.154,40 TL

2024 yılı Ocak ayının ilk yarısı için : 666,75 TL x 14 gün = 9.334,50 TL

15/12/2023-14/1/2024 devresi için : 7.154,40 TL + 9.334,50 TL = 16.488,90 TL

15/1/2024 ila 14/12/2024 tarihleri arasında sigorta primine esas;

Günlük kazanç tutarı : 666,75 TL

Aylık kazanç tutarı : 20.002,50 TL

1.4- Prime esas kazançlardan istisna tutulacak yemek parası, çocuk zammı ve aile zammı (yardımı) tutarları;

5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların;

– Yemek parası:

1/1/2024 ila 31/12/2024 tarihleri arasında; 666,75 TL x % 23,65 =157,69 TL (*)

– Çocuk zammı:

1/1/2024 ila 31/12/2024 tarihleri arasında; 20.002,50 TL x % 2 = 400,05 TL (Aylık)

– Aile zammı (yardımı):

1/1/2024 ila 31/12/2024 tarihleri arasında; 20.002,50 TL x %10 = 2.000,25 TL (Aylık)

tutarındaki kazançları, prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.

1.5- Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Olmayan Ülkelerde İş Üstlenen İşverenlerce Yurt Dışındaki İşyerlerinde Çalıştırılmak Üzere Götürülen Sigortalılar için;

5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesinin birinci fıkrası gereğince sigorta primine esas kazanç üst sınırı sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçiler için 3 katı olup söz konusu hüküm gereğince sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen sigortalıların;

1/1/2024 ila 31/12/2024 tarihleri arasında;

Günlük kazanç alt sınırı 666,75 TL,

Aylık kazanç alt sınırı 20.002,50 TL,

Günlük kazanç üst sınırı 2.000,25 TL,

Aylık kazanç üst sınırı 60.007,50 TL,

olarak uygulanacaktır.

1.6- 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde ayda 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlerin ödeyecekleri aylık kazançların alt ve üst sınırları ile 10 günden az sigortalı çalıştıranların ödeyeceği iş kazası ve meslek hastalığı primleri ve sigortalılarca yapılacak ödemeler

a) 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenler

a.1- Ev hizmetlerinde sigortalı çalıştıran işverenin sigortalı ve işveren hissesi ile işsizlik sigortası primi dahil 

(5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi ile ikinci fıkrası, 4447 sayılı Kanunun 50 nci ve geçici 10 uncu maddeleri teşviklerinden yararlananlar için yapılan indirimler hesaplamaya dahil edilmemiştir.)

1/1/2024 ila 31/12/2024 tarihleri arasında günlük kazanç alt sınırına göre ödeyecekleri tutar

Ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için 666,75 TL x 10 x % 37,5 = 2.500,31 TL (*)

Ayda 30 gün sigortalı çalıştıran için 666,75 TL x 30 x % 37,5 = 7.500,94 TL (*)

Tamamı İçin Tıklayınız